Stamrecht BV opheffen?

Heeft u de wens om uw bestaande stamrecht BV op te heffen? Er kunnen diverse redenen zijn om tot deze stap over te gaan. U kunt hierbij denken aan de situatie dat uw kapitaal op is of omdat u gebruik wenst te maken van de belastingkorting welke uitsluitend in 2014 mogelijk is. Deze belastingkorting van 20% is overigens alleen van toepassing indien u het gehele stamrechtkapitaal wenst op te heffen.

Wij helpen u graag bij het liquideren (opheffen) van uw stamrecht BV tegen een vast éénmalig tarief van € 350 euro exclusief BTW. Bij dit aanbod gaan we uit van de situatie dat u geen bijzondere situatie heeft zoals bijvoorbeeld een geschil met de belastingdienst. Ook dan helpen we u graag, maar werken wij op basis van een aantrekkelijk maatwerktarief.

Maak gerust een afspraak voor een gratis adviesgesprek.  Stel ook gerust uw vraag over een stamrecht BV. Wij zullen deze in beginsel kosteloos beantwoorden. Wij werken landelijk en hebben kantoren in Amsterdam, Wassenaar en Zevenbergen, ook bezoeken wij u aan huis. Dit is een standaard service. 

Meer uitgebreide informatie gewenst over het opheffen van uw stamrecht BV? Lees hier verder.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van onze dienstverlening dan vernemen wij deze graag!

De verwachting is dat erin 2014 duizenden liquidaties van stamrecht BV's zijn vanwege de kortingsregeling uit het Belastingplan 2014. De regering heeft beleid ingezet om het ontmantelen van een stamrecht BV te bevorderen. Overigens hoeft een beëindiging van uw stamrecht BV niet de beste oplossing te zijn. U kunt hier uitrekenen of het een voordeel oplevert om te stoppen.

 

 

Uitgebreide informatie opheffen stamrecht bv

Er kunnen meerdere redenen zijn voor het stoppen / opheffen van uw stamrecht BV. Hier wordt ook wel de term liquideren voor gebruikt. Wij zullen hierna een korte toelichting geven voor uw mogelijke motivatie :

Uw BV heeft voldaan aan de verplichtingen, uitkeringen zijn gedaan en er is geen kapitaal meer beschikbaar.

Als de stamrecht BV de gehele stamrechtverplichting heeft uitgekeerd aan u in de vorm van uitkeringen en er is geen geld meer aanwezig (buiten het startkapitaal en eventueel winstreserves) dan heeft deze voldaan aan de verplichtingen en kunt u tot liquidatie overgaan.Ook kan er sprake van een situatie zijn dat er nog niet is voldaan aan de stamrechtovereenkomst, maar dat u simpelweg geen uitvoering hieraan kunt geven vanwege het onbreken van kapitaal. Bijvoorbeeld door beleggingen die verkeerd zijn uitgepakt. In een dergelijke situatie is het aan te bevelen ten alle tijde overleg met de Belastingdienst te hebben voor het verkrijgen van toestemming. Men kan zich op het standpunt stellen dat er over de resterende stamrechtvoorziening loonheffing dient te worden uitgekeerd. Vanzelfsprekend kunnen wij namens u optreden in dergelijke kwesties om uw belangen te behartigen. 

Het resultaat van uw stamrecht BV valt tegen en heeft hoge instandhoudingskosten

Soms komt het voor dat de verplichtingen bij een stamrecht BV tegenvallen. U heeft bijvoorbeeld niet gerekend op hoge jaarlijkse advieskosten. Of het beleggingsresultaat valt tegen. Ook kan de rompslomp van de jaarlijkse werkzaamheden tegenvallen ten opzichte van verwachting op dit gebied. In een dergelijke situatie kunt u alsdan besluiten om het aanwezige stamrechtkapitaal over te hevelen naar een bankspaarrekening en de stamrecht BV op te heffen.

Uw stamrecht BV opheffen omdat de voordelen inmiddels zijn vervallen

Steeds vaker wordt banksparen gebruikt als oplossing voor de ontslagvergoeding omdat dit een erg flexibele en goedkope manier is om met een ontslagvergoeding om te gaan. Voor personen die voor 2010 een ontslagvergoeding kregen bestond de optie van banksparen echter niet en diende de keuze gemaakt te worden tussen een relatief dure verzekering of een stamrecht BV. Hierbij is de stamrecht BV vaak opgericht om vooral de kosten en inflexibiliteit bij verzekeraars te vermijden, de kosten van een BV waren destijds wellicht aanzienlijk minder. Nu banksparen mogelijk is met de gouden handdruk, is het ook mogelijk om kosteloos te sparen bij de bank en op ieder gewenst moment het geld (of een deel ervan) op te nemen. Voor diegenen die simpelweg willen sparen met de ontslagvergoeding en flexibel willen opnemen is dit dus een zeer goede optie geworden, aangezien de kosten (en moeite) van de stamrecht BV komen te vervallen.Dit leidt er ook toe dat er mensen zijn die een stamrecht BV hebben opgericht voor 2010 (omdat dit destijds de beste optie was) maar waarvoor het gouden handdruk banksparen een betere oplossing was geweest dan de stamrecht BV. Dit betekent niet dat voor hen deze optie niet meer mogelijk is. Je kunt namelijk als klant van de stamrecht BV het aanwezige tegoed oversluiten naar een bank in de vorm van banksparen. Zo open je een gratis bankspaarrekening waarin het geld wordt overgeboekt, en kan de stamrecht BV worden opgeheven.Deze optie is ook erg interessant voor stamrecht BV's waarvan het einde nadert. Wanneer de uitkeringen eenmaal zijn ingegaan en waarschijnlijk niet meer hoeven te worden aangepast, is de stamrecht BV eigenlijk ook overbodig geworden. De jaarlijkse kosten blijven doorlopen terwijl het kapitaal minder en minder wordt dus relatief zal de BV steeds meer gaan kosten. Ook de geboden flexibiliteit biedt dan geen voordelen meer. Doorgaans zal het prettiger zijn om het kapitaal over te boeken naar een uitkerende bankspaarrekening (of eventueel lijfrente) welke de uitkeringen gratis uitvoert (inclusief jaaropgave en loonadministratie) terwijl de stamrecht BV kan worden opgeheven.

Vertrek naar het buitenland en het al dan niet meenemen van de stamrecht BV

Bij een emigratie van het bestuur van de stamrecht BV spelen er nogal wat juridisch en fiscale zaken. Het dagelijkse bestuur van een stamrecht BV kan niet zomaar naar het buitenland verhuizen. Sinds 1 januari 2010 is de wetgeving op dit moment verruimd, maar het blijft lastige materie. Zo hangt de behandeling af van het toekomstige land waar u woonachtig bent hoe de fiscale behandeling is.
 

Andere aandachtspunten

Ook bij afkoop van de stamrechtverplichting is het raadzaam om met de volgende elementen rekening te houden. De ontslagvergoeding welke u destijds hebt bedongen is de basis voor de hoogte van de stamrechtvoorziening / stamrechtverplichting welke op uw balans te vinden is.
Wilt u weten wat in uw geval een verstandige keuze is dan kunnen wij deze afkoopberekening voor uw stamrecht BV verzorgen . Ook kunt u hierovoor onze rekenmodule op onze website gebruiken. Deze calculator gaat overigens uit van algemene uitgangspunten bij het bepalen of afkopen van uw stamrecht voordelig dan wel nadelig is in verband met de 80% afkoopregeleling. Wenst u een berekening op maat voor uw stamrecht BV neem dan gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina.
Bij een verlieslatende situatie van uw stamrecht BV is het raadzaam altijd contact met een fiscalist van ons kantoor op t enemen. Ook bij verliezen in uw stamrecht BV is het mogelijk om de stamrechtverplichting af te kopenen gebruik te maken van de 80% regeling, echter het geleden verlies mag niet ineens worden verrekend met deze stamrechtuitkering. Veelal is het laten uitkeren in termijnen van de stamrechtverplichting gunstiger vanwege het verlies wat dan wel verrekend kan worden.
Over de winst dient naast de vennootschapsbelasting (vpb) in de meeste gevallen ook inkomstenbelasting te worden betaalt in box 2. Deze inkomsten worden dividend genoemd. De inkomstenbelasting over dividend bedraagt in 2014 tijdelijk 22%. Het reguliere belastingtarief in box 2 bedraagt 25%. Ook indien u niet van plan bent uw stamrecht BV op te heffen kunt u in 2014 overwegen dividend uit te keren vanwege het lagere tarief.
De jaarrekening in het jaar van ontbinding tot het moment van ontbinding en inschrijving in het handelsregister dient ook opgesteld te worden. In de meeste gevallen betreft dit een volledig kalenderjaar. Het komt ook voor dat u bij de oprichting van uw stamrecht BV een zogeheten verlengd boekjaar hebt gekozen. Dan hoeft u over het eerste jaar geen jaarrekening op te stellen. Dit valt na te lezen in de oprichtingsakte die u van de notaris hebt ontvangen.
Tot slot horen de verplichte aangiften vennootschapsbelasting en loonbelasting ingediend te worden. Over de uitkeringen ineens moet direct loonbelasting worden ingehouden door uw stamrecht BV. Met al deze werkzaamheden kunnen wij u tegen vaste tarieven van dienst zijn.

Procedure en stappenplan opheffen 'actieve' stamrecht BV

In de oprichtingsakte van uw stamrecht BV is een en ander opgenomen over de ontbinding van de BV. Lees welke bepalingen dit zijn en neem deze in acht. Meestal zijn dit standaardbepalingen.
U dient een vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en zelfstandig (of op voorstel van het daartoe bevoegde orgaan) een besluit tot ontbinding van de BV.
Er dient een vereffenaar te worden aangewezen, in het voornoemde besluit geeft u aan wie er als vereffenaar wordt aangewezen en wie als bewaarder van de boeken en bescheiden optreedt. Dit mag één en dezelfde persoon zijn.
Schrijf met behulp van formulier 17a de ontbinding, de vereffenaar en de bewaarder van boeken in bij de Kamer van Koophandel.
Vanaf nu dient er bij alle correspondentie van de Stamrecht BV de term "in liquidatie" achter de naam van de BV te worden geplaatst.
De vereffenaar gaat na of er na betaling van de eventuele schulden een overschot is van vermogen.
Is er een overschot, dan betaalt de vereffenaar eerst alle schulden van uw stamrecht BV. Daarna draagt de vereffenaar het resterende kapitaal over aan de aandeelhouders of eventueel anderen die volgens de statuten daartoe gerechtigd zijn.
Is er een tekort, dan dient er faillissement aangevraagd te worden bij de rechter. Alleen indien alle bekende schuldeisers instemmen met de voortzetting van de vereffening buiten faillissement is dit niet wettelijk verplicht.
Er wordt rekening en verantwoording van de vereffening opgesteld door de vereffenaar en - indien er meerdere gerechtigden zijn - een plan van verdeling.
Deponeer nu de rekening en verantwoording en het plan van verdeling bij de Kamer van Koophandel, daarnaast deponeert u de liquidatiebalans.
Publiceer deze deponering in een landelijk dagblad. Dagblad Trouw is een voordelige oplossing.
Nu dient er 2 maanden gewacht te worden alvorens verder te gaan. Dit om crediteuren de mogelijkheid te geven zich te verzetten tegen de ontbinding.
Vraag de rechtbank om een verklaring van non-verzet (uitsluitend indien er ook daadwerkelijk geen verzet is aangetekend).
De vereffenaar voert het plan van verdeling uit indien de verklaring van non-verzet is ontvangen.
De BV is nu ontbonden.
Deponeer de ontbinding en de gegevens van de bewaarder van de boeken bij de Kamer van Koophandel (hiervoor gebruikt u formulier 17b).
De bewaarder van de boeken heeft de wettelijke plicht de boeken en bescheiden van de BV 7 jaar te bewaren.

Meer weten : 0168-327702 of info@sliminondernemen.nl

update 17 augustus 2014Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Live Chat

Adviesvraag over stamrecht?

Heeft u een adviesvraag met betrekking tot uw ontslagvergoeding of een stamrecht BV? Wij helpen u graag. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een fiscalist van ons bureau meestal een goede indruk van een mogelijke oplossing.

Velden met een * zijn verplicht.

Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij binnen maximaal één werkdag contact met u opnemen.