Stamrecht BV vanaf 2014

Update 18 december 2013

Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014. Men heeft nog wel een motie aangenomen waarin de regering aangemoedigd wordt om de volgende zaken aan te pakken : 

  • beleid te ontwikkelen om het aantal belastinguitgaven substantieel terug te dringen;
  • nieuwe belastinguitgaven pas in te voeren nadat doel en noodzaak daarvan is aangetoond in combinatie met een ex ante evaluatie;
  • de effectiviteit van deze maatregelen periodiek te monitoren en te evalueren;
  • en de werkingsduur van nieuwe belastinguitgaven te koppelen aan een horizonbepaling.

 

Update 17 december 2013

Vandaag vindt in de Eerste Kamer de behandeling van het Belastingplan 2014 plaats. Aan het einde van de dag vindt de stemming plaats over onder andere het Belastingplan 2014. Inmiddels is duidelijk dat ook het omstreden Woonakkoord vandaag zal worden behandeld waarbij één senator mogelijk kan tegenstemmen. In hoeverre dit effect heeft op de overige akkoorden en het Belastingplan 2014 zal vanavond duidelijk worden.

Update 11 december 2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Eerste Kamer geïnformeerd dat het zijn bedoeling is om ook gedeeltelijk afkoop van stamrechtvoorzieningen mogelijk te maken. Hij heeft dit als volgt geformuleerd : Een stamrecht waarin een ontslagvergoeding is ondergebracht, is straks ook deels afkoopbaar. Dit wordt nog geregeld via het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014.

Daarnaast heeft het ministerie bekend gemaakt dat als er geen schriftelijke aanzegging van een ontslag aanwezig is de dagtekening van de vaststellingsovereenkomst bepalend is voor de 6-maands periode. Als de ontslagdatum dan binnen deze 6 maanden valt (moment van aanzegging en werkelijke ontslagdatum) dan kan er goedkeuring worden afgegeven. Stel dat u dus op 1 augustus 2013 een vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend en op 1 april 2014 uit dienst treedt dan kan geen gebruik worden gemaakt van de stamrechtvrijstelling.

Deze problemen kunnen zich voordoen bij werknemers die bijvoorbeeld in maart 2013 ontslag zijn aangezegd, maar in de tussentijd enkele maanden werk hebben gevonden binnen het bedrijf waar zij werkzaam waren en uiteindelijk deze termijn van 6 maanden overschrijden.

Antwoorden van staatssecrataris Weekers

Informatie uit de nieuwsbrief Loonheffingen 2014 van de Belastingdienst van 10 december 2013 :

Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. Uw (ex-)werknemer kan er dan niet meer voor kiezen om een onbelaste ontslaguitkering te krijgen in de vorm van een stamrecht (aanspraak op periodieke uitkeringen). U mag de ontslaguitkering vanaf 2014 alleen nog toekennen in de vorm van een belaste uitkering. Uw werknemer kan heel 2013 nog gebruikmaken van de stamrechtvrijstelling.

Stamrechtvrijstelling onder voorwaarden toch mogelijk bij ontslag in 2014

Als uw werknemer in 2014 wordt ontslagen, kan de ontslaguitkering toch onder de stamrechtvrijstelling vallen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– U hebt het ontslag in 2013 aangezegd en de ontslagdatum moet op 31 december 2013 vaststaan.

– U ontslaat de werknemer binnen de wettelijke opzegtermijn. Deze wettelijke opzegtermijn kan oplopen tot maximaal een half jaar na het vaststellen van de ontslagdatum. De werknemer is dus uiterlijk op 1 juli 2014 uit dienst.

– U moet vóór 1 januari 2014 een overeenkomst met uw werknemer opmaken en ondertekenen waaruit het

volgende blijkt:

– U kent aan uw werknemer een aanspraak toe op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of

te derven loon en die uitkeringen gaan niet later in dan in het jaar waarin uw werknemer de AOWleeftijd

bereikt.

– De aanspraak wordt ondergebracht bij een professionele verzekeraar, stamrecht-bv of bank.

– De stamrechtuitkeringen zijn bestemd voor wettelijk aangewezen begunstigden. U voldoet ook aan deze voorwaarde als u met uw werknemer bent overeengekomen dat de ontslaguitkering alleen kan worden gebruikt als koopsom van een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht.

– Uw werknemer gebruikt voor het aankopen van een stamrecht alleen een uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon. Een (na)betaling van loon, vakantiegeld, tantième of gratificatie is geen uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon. Op deze betalingen kunt u de stamrechtvrijstelling niet toepassen. De (na)betaling is belast loon van de werknemer.

 

Update 22 november 2013

Staatssecretaris Weekers heeft middels een brief verduidelijking gegeven voor personen die gebruik wensen te maken van het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling. Uiterlijk 31 december 2013 dient er tussen werknemer en werkgever een overeenkomst te bestaan dat werknemer de ontslagvergoeding zal gebruiken voor een op te richten stamrecht BV. In deze overeenkomst hoeft niet gedetailleerd beschreven te staan wanneer de stamrechtuitkering dient in te gaan en welke omvang deze uitkeringen dienen te hebben. Dit mag later ingevuld worden in de stamrechtovereenkomst tussen u en uw stamrecht BV. Deze mededeling is weer een verduidelijking.

Update 19 november 2013

In een eerdere update hebben wij aangegeven dat op de website van de Belastingdienst binnenkort meer informatie te vinden is over het overgangsrecht. Op deze pagina kunt u de integrale tekst teruglezen. Wij hebben de volgende opmerkingen bij deze teksten. Om te beginnen is de wetgeving nog onder voorbehoud omdat deze eerst nog definitief moet worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Er dient een stamrechtovereenkomst met de werkgever te worden opgesteld waaruit de afspraken blijken dat u als werknemer aanspraak maakt op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon. Uit deze zelfde overeenkomst dient ook te blijken dat u voornemens bent een stamrecht BV op te richten of een bankspaarrekening te openen. Daarnaast dienen er nog een aantal bepalingen in te staan waaruit blijkt dat u voldoet aan de wettelijke vereisten. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van deze overeenkomst. Vraag gerust om hulp.

Het is nog onduidelijk of de overgangsregeling van toepassing is indien u uit dienst treedt nadat de wettelijke opzegtermijn is verstreken. Wij zullen hier staatssecretaris Weekers nog om verduidelijking vragen. Dit kan tot vervelende consequenties leiden.

De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:

Duur arbeidsovereenkomst Opzegtermijn
korter dan 5 jaar 1 maand
korter dan 10 jaar 2 maanden
korter dan  15 jaar 3 maanden
langer dan 15 jaar 4 maanden

Als de ontslagdatum na de wettelijke opzegtermijn ligt is afstemming met de Belastingdienst zeer aan te bevelen. Wij helpen u graag bij dit proces. 

Update 14 november 2013

Gisteren is bekend geworden dat ook voor personen die een bankspaarrekening wensen te openen en waarvan de ontslagdatum in 2014 is gelegen ook nog gebruik mogen maken van de stamrechtvrijstelling. Hierover was aanvankelijk onduidelijkheid. Nu is het duidelijk dat als u opteert voor een bankspaarrekening voor uw ontslagvergoeding deze termijnen gelijkgesteld zijn met die van een op te richten stamrecht BV. Ook heeft staatssecretaris Weekers een toezegging gedaan om deze week uitgebreide informatie te tonen op de website van de Belastingdienst met betrekking tot het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling. U kunt deze informatie zodra deze bekend is meteen lezen op onze site.

Update 12 november 2013

Uit correspondentie met de Belastingdienst blijkt dat het overgangsrecht door iedere inspectie verschillend wordt uitgelegd. Zo is er een inspectie welke verlangt dat de ontslagvergoeding ook uiterlijk 1 januari 2014 is voldaan terwijl een andere inspectie stelt dat uitsluitend een getekende stamrechtovereenkomst moet bestaan op 31 december 2013. Kortom er is nog voldoende onduidelijkheid. Wij raden u aan om in een zo vroeg mogelijk stadium contact te zoeken met de Belastingdienst voor afstemming danwel ons kantoor hiervoor te raadplegen voor ondersteuning. 

Update 11 november 2013

Inmiddels heeft staatssecretaris Weekers hetgeen bevestigd wat tijdens het overleg met de Tweede Kamer op 4 november 2013 aan de orde kwam in een brief. Dit betekent dus dat u tot 1 juli 2014 de tijd heeft om uw stamrecht BV op te richten zolang u maar voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden. U dient dus ontslag te zijn aangezegd uiterlijk 31-12-2013 en de afspraken over de afwikkeling dienen vast te zijn gelegd in een stamrechtovereenkomst. Wilt u hier meer over weten neem dan contact met ons op, wij helpen u tijdens een kosteloos gesprek graag verder.

Update 4 november 2013

Staatssecretaris Weekers heeft vanochtend de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemen om werknemers de mogelijkheid te bieden tot uiterlijk 30 juni 2014 uit dienst te treden met toepassing van de stamrechtvrijstelling. Er ontstond duidelijkheid voor grote groepen werknemers welke niet wisten welke regelgeving van toepassing was voor hun situatie. Als er sprake van een reorganisatie is en de ontslagdatum is niet bekend kan men nu nog tot 30 juni 2014 gebruikmaken van de stamrechtvrijstelling. Wel dient dan het ontslag uiterlijk 31 december 2013 aangezegd te zijn.

Op deze wijze is er volgens de staatssecretaris voldoende tijd om nog een stamrecht BV op te richten.

Hier vindt u meer uitgebreide informatie over dit overgangsrecht. 

Update 2 november 2013

Er is goedkeuring door de staatssecretaris verstrekt voor personen die in 2014 worden ontslagen. Deze personen hoeven in tegenstelling tot eerdere informatie niet dit jaar uit dienst te treden. Wel dient u de vaststellingsovereenkomst dit jaar overeen te zijn gekomen. Hiermee kunt u dus ook de komende weken nog gebruikmaken van de stamrecht BV. Wij kunnen de BV binnen 2 werkdagen oprichten, de toestemming van de Belastingdienst verkrijgen wij circa binnen 5 weken.

Update 28 oktober 2013

Tijdens de behandeling van het  Kamerdebat over het belastingplan 2014 zijn de oppositiepartijen uiterst kritisch. Men betwijfelt of de maatregel om 'beklemd vermogen' vrij te maken wel 1,25 miljard euro oplevert voor de schatkist. De oppositie gelooft er weinig van dat veel stamrechthouders tot uitkering en consumptie over zullen gaan. "Mensen gaan dit geld gewoon op spaarrekeningen zetten, misschien wel op buitenlandse rekeningen", waarschuwde PVV-Kamerlid Roland van Vliet maandag in het Kamerdebat over het Belastingplan. "Deze plannen zijn boterzacht." SP-Kamerlid Fashid Bashir vindt dat de opbrengsten puur koffiedik kijken zijn. "Hoe zeker is het nou dat dit geld uitgegeven gaat worden?"

Bashir stelde dat 'met belastinggeld wordt gegoocheld'. Hij vindt het bovendien onwenselijk dat mensen hun gouden handdruk niet meer in een stamrecht-bv kunnen zetten. Dit zou het mensen moeilijk maken om hun eigen bedrijf op te starten nadat ze ontslagen zijn.

Update 26 oktober 2013

Diverse fracties hebben vragen gesteld over de belastingkorting voor het ineens afkopen van de stamrechtvoorziening. In de bijlage kunt u de gehele reactie lezen met antwoorden van de staatssecretaris van Financiën. In ieder geval is duidelijk dat er geen aanvullend overgangsrecht komt voor werknemers die nu weten in 2014 hun baan te verliezen. De facto zou een verruiming voor deze groep werknemers uitstel betekenen van de stamrechtvrijstelling wat niet wenselijk is volgens de bewindspersoon. Ook een verzoek van het CDA om een speciaal tarief voor nieuwe stamrechthouders te introduceren sneuvelt.

Daarnaast valt op te maken dat het kabinet ervan uitgaat dat circa 40.000 stamrechthouders gebruik zullen maken van de 80%-regeling. Er wordt een vergelijking gemaakt met een soortgelijke afkoopregeling voor levenslooptegoeden. Naar onze mening gaat deze vergelijking mank op diverse onderdelen.

De gehele reactie valt hier te lezen.

Update 24 oktober 2013

Onze beroepsvereniging heeft vandaag een publicatie opgesteld waarin zij haar bedenken heeft bij de termijn van 15 november. Het is bijvoorbeeld onduidelijk waarom juist nu gekozen is om de termijn van 15 november te introduceren als uiterste stortingsdatum terwijl het anticiperend gedrag al langer bekend is. Het gehele commentaar kunt u hier lezen.

Update 23 oktober 2013

De oorspronkelijke deadline van 31 december 2013 om gebruik te kunnen maken van de 20% korting op de belastingafdracht bij afkoop van stamrechtkapitaal is vervroegd naar 15 november aanstaande. Deze wijziging is ingegeven om anticipatiegedrag te voorkomen.

Als werknemer is het mogelijk om in 2014 gebruik te maken van de korting indien de ontslagvergoeding uiterlijk 15 november 2013 is toegekend én deze verplichting voor die datum feitelijk extern is afgestort bij een kwalificerende stamrechtuitvoerder. Dit mag dus de eigen stamrecht BV zijn of een bank of verzekeraar. Het komt er dus simpel gezegd op neer dat u uiterlijk 15 november 2013 alles geregeld moet hebben.

Mocht u geen gebruik wensen te maken van de kortingsregeling dan is het nog steeds mogelijk om tot uiterlijk 31-12-2013 een stamrecht BV op te richten. Ook hiervoor stellen wij dat alle zaken geregeld dienen te zijn uiterlijk 31-12-2013. Kennelijk mag op grond van uitspraken vandaag van het kabinet het ontslag ook na 31-12-2013 plaatsvinden. Alhoewel de tekst niet heel duidelijk is wordt dit hier mogelijk mee bedoeld.

Na 1 januari 2014 kunt u overigens nog wel gebruikmaken van de middelingsregeling. Ook kunt u mogelijk een deel van uw ontslagvergoeding aanwenden als aftrekbare lijfrentepremie. Echter dit is een doekje voor het bloeden.

Gevolgen voor uw portemonnee

De financiële gevolgen kunt u eenvoudig narekenen in onze rekenmodule, waarmee snel kan worden bepaald of het laten uitkeren van uw stamrechtkapitaal voordelig is voor u. Onze adviseurs kunnen een financiële planning op maat voor u maken. U kunt hierover een kosteloos adviesgesprek aanvragen.

Mocht de conclusie zijn dat uitkeren van het stamrechtkapitaal voordelig is, dan zijn wij u graag bij de administratie hieromtrent van dienst. Ook bij de daarop volgende liquidatie van de BV assisteren wij u graag. Voor voornoemde werkzaamheden rekenen wij een aantrekkelijk vast tarief van 350 euro exclusief BTW.

Wenst u de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van stamrecht BV's schrijf u dan hiernaast in voor onze nieuwsbrief. Zodra wij relevant nieuws hebben informeren wij u.

Einde van de stamrecht BV?

In de mediaberichtgeving op Prinsjesdag is onder meer te lezen dat het kabinet de opgepotte ontslagvergoedingen in zogenaamde stamrecht BV's wil aanspreken. Naar schatting zou er in Nederland circa 10 miljard euro aan voorzieningen in stamrecht BV's gestald zijn. Het is overigens maar de vraag of dit kapitaal überhaupt aanwezig is. Er zijn namelijk circa 40.000 van dergelijke stamrecht BV's ooit ingeschreven in de Kamer van Koophandel waardoor het aanwezig kapitaal van de toenmalige ontslagvergoeding 250.000 euro zou bedragen. Dit gemiddelde komt niet overeen met de gemiddelde ontslagvergoeding zoals wij deze in de praktijk zien. Deze bedraagt gemiddeld zo'n 90.000 euro.

Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om de ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrecht BV of bankspaarrekening. Anderzijds wenst het kabinet latente belastingvorderingen naar voren te halen door het fiscaal gunstig te maken van het ineens laten uitkeren van het gehele stamrechtkapitaal. Het voorstel zou inhouden dat men dan een belastingkorting van 20% tegemoet kan zien. Naast de directe belastingopbrengsten die dan ineens bij de staatskas kunnen worden bijgeschreven zou de economie een impuls krijgen.

Het is maar zeer de vraag of deze maatregel het gewenste effect oplevert. Veel kapitaal van deze stamrecht BV's is inmiddels uitgekeerd als salaris, verdampt door slechte beleggingsresultaten, uitgeleend ter vervanging van de hypotheek bijvoorbeeld of gebruikt voor het opstarten van een eigen onderneming. Daarnaast is het kapitaal veelal ook noodzakelijk als oudedagsvoorziening waardoor houders van een dergelijke BV niet lichtzinnig te werk zullen gaan bij het inzetten van het kapitaal. Een proefrit bij de plaatselijke autodealer staat echt niet hoog op de prioriteitenlijst van deze eigenaren.

Andere kanttekeningen bij deze plannen van het kabinet zijn er ook te plaatsen. Een groot deel van de uitkeringsgerechtigde van stamrechtkapitaal hebben een leeftijd van 50 jaar. Zij hebben nog wel 17 jaar te gaan alvorens zij over pensioeninkomsten kunnen genieten. Diegene die inmiddels weer inkomen genieten uit een baan houden graag een appeltje voor de dorst voor als het zij wederom met ontslag te maken krijgen. De donkere wolk die boven de sociale voorzieningen hangt draagt daar ook aan bij. In het sociaal akkoord van begin dit jaar is afgesproken dat vanaf stapsgewijs tot 2019 de maximale ww-duur wordt afgebouwd naar 2 jaar. Het is fiscaal aantrekkelijk om een uitkering uit de eigen stamrecht BV te genieten als het jaarinkomen laag is. Ten opzichte van uitkeren ineens, rekeninghoudend met de voorgestelde belastingkorting van 20%, kan dat nog steeds bijna 5% Inkomstenbelasting verschil maken.

Tot slot is het een maatregel die niet tot extra belastinginkomsten leidt. Er vindt hooguit een verschuiving plaats.  Anders waren deze belastingopbrengsten in de toekomst gerealiseerd.

Wellicht is de voorgestelde belastingkorting van 2014 een voorbode op het mogelijk introduceren van een zogeheten vlaktaks.

Meer interesse? U kunt ons gerust bellen of mailen.

Wenst u nog een stamrecht BV op te richten dan is het raadzaam deze dit jaar nog op te richten. Wij richten uw BV binnen 2 werkdagen op.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van onze dienstverlening dan vernemen wij deze graag!

Met vriendelijke groet,

 

 

Live Chat

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Wij wassen uw auto!

Bezoekt u ons kantoor voor een kennismakingsgesprek dan reinigen wij uw auto, van binnen en buiten!

Carwash

Adviesvraag over stamrecht?

Heeft u een adviesvraag met betrekking tot uw ontslagvergoeding of een stamrecht BV? Wij helpen u graag. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een fiscalist van ons bureau meestal een goede indruk van een mogelijke oplossing.

Velden met een * zijn verplicht.

Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij binnen maximaal één werkdag contact met u opnemen.