Tot 100.000 euro belastingvrij schenken

Update 20 november 2013

Vandaag is bekend geworden dat de verruimde schenkingsmogelijkheid van een ton ook aangewend mag worden voor restschulden die zijn ontstaan voor 29 oktober 2013. Dit verzoek is ingebracht door mevrouw Carola Schouten van de Christenunie. Voor veel consumenten ontstond hierdoor een vervelende situatie die nu gelukkig is hersteld.


Iedereen mag volgend jaar éénmalig 100.000 euro belastingvrij schenken aan een willekeurige persoon welke dit geld dan wel dient te gebruiken voor de eigen woning. Dit betekent dat het geld gebruikt mag worden om de hypotheek in te lossen, een restschuld op te lossen, een verbouwing uit te voeren of een huis te kopen.  Deze schenking beperkt zich niet tot familieleden, maar ook uw buurman mag u dit bedrag schenken. Deze regeling is van kracht tot 1 januari 2015 en inmiddels hebben veel banken aangekondigd om onder voorwaarden mee te werken aan het boetevrij inlossen van de hypotheek. Soms is het boetevrij mogelijk om af te lossen tot de WOZ-waarde. Omdat de meeste eigenwoningbezitters een hypotheek met vaste rente hebben dient er normaliter een boeterente voldaan te worden voor de gemiste rente-inkomsten. Voor u als schenker kan het gunstig zijn omdat u op deze wijze minder vermogensrendementsheffing dient af te dragen en een lagere bijdrage voor de AWBZ kunt bewerkstelligen. Deze schenking hoeft niet via de notaris plaats te vinden. Dit is alleen van toepassing als u van plan bent om de schenking voorwaardelijk te maken, bijvoorbeeld als u deze wenst te kunnen herroepen. Ook kunt u een uitsluitingsclausule toepassen indien u bijvoorbeeld niet wenst dat bij een eventuele echtscheiding van een kind deze bij de ex-partner terechtkomt.

De regeling is op dit moment nog niet wettelijk vastgelegd, maar de verantwoordelijke minister heeft middels een besluit bepaald dat tussen 1 oktober en 31 december van dit jaar gebruik kan worden gemaakt van deze regeling. Mocht de regeling alsnog sneuvelen tijdens de behandeling van het Belastingplan door de Eerste Kamer is het raadzaam als u van plan bent te schenken dit alsnog in 2013 te verzorgen.

Wat wordt verstaan onder een schenking?

Een schenking is een overeenkomst tussen schenker en ontvanger waarbij de ontvanger rijker wordt ten koste van het vermogen van de schenker, zonder dat de ontvanger daarvoor een tegenprestatie verschuldigd is.

Wat is het normale tarief van de schenkbelasting?

Over een schenking is schenkbelasting verschuldigd voor zover u boven de schenkingsvrijstelling een schenking ontvangt. Degene die de schenking ontvangt moet de belasting afdragen. Het percentage waar tegen geheven wordt is afhankelijk van de relatie met de schenker. Hoe dichter je tot iemand staat in de familiaire sfeer des te hoger de vrijstelling. Hierna kunt u lezen welke vrijstellingen er bestaan voor de schenkbelasting.

Welke vrijstellingen zijn er?

De wetgever heeft de verschillende schenkingsvrijstellingen bedacht :

 • de algemene vrijstelling van € 2.057 per jaar die geldt ongeacht de relatie met de schenker;

 • de vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen. Ouders mogen per kalenderjaar een bedrag van maximaal € 5.141 belastingvrij schenken. Deze vrijstelling kan eenmalig in een kalenderjaar worden verhoogd voor een schenking van ouders aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar: maximaal € 24.676.

  In plaats van maximaal € 24.676 geldt een maximum van € 51.407 als het kind het geld gebruikt om een dure studie te betalen of gebruikt voor de eigen woning.

Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is (op voorwaarde dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning):

 • Het maximum van de algemene schenkingsvrijstelling van € 2.507 verhoogd tot € 100.000

 • Het maximum van de eenmalig verhoogde vrijstelling is verhoogd van € 51.407 naar € 100.000;

  Dit betekent dat deze vrijstelling niet alleen kan worden benut bij een schenking van een ouder aan een kind. Het kan dus bijvoorbeeld ook gaan om een schenking van grootouder naar kleinkind of om een schenking aan een buurman. Bovendien hoeft de ontvanger niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

  Het zijn deze laatste wijzigingen waarover deze vragen en antwoorden gaan. De tijdelijk verhoogde vrijstellingen worden hierna aangeduid als 'de tijdelijke vrijstelling'.

   

De schenking moet verband houden met de eigen woning. Wat wordt daarmee bedoeld?

Naast het schenken van een woning wordt daaronder begrepen het schenken van een bedrag waarmee de ontvanger:

 • een woning moet kopen;

 • kosten voor verbetering of onderhoud voor zijn eigen woning moet voldoen;

 • het recht van erfpacht, opstal of beklemming moet afkopen;

 • zijn eigenwoningschuld (deels) aflost. Het moet gaan om een zogetehen box 1-schuld;

 • zijn restschuld op een verkochte eigen woning (deels) moet voldoen. Onder restschuld wordt

  de box 1-schuld verstaan, die is ontstaan bij verkoop van een vorige woning. De verkoop moet hebben plaatsgevonden in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

  De vrijstelling kan ook worden toegepast bij kwijtschelding van een reeds bestaande eigenwoningschuld. In de praktijk gaat het dan meestal om de situatie waarbij een kind een eigenwoningschuld heeft lopen bij de ouder(s) en de ouder(s) (een deel van) de schuld kwijtschelden.

  Wanneer komt de schenking tot stand?

  De overeenkomst van schenking moet bepalen dat de schenking formeel pas tot stand komt op het moment dat de ontvanger het geld voor de woning besteedt. Slechts als er sprake is van verbetering of onderhoud van de eigen woning komt de schenking direct tot stand en moet de overeenkomst van schenking bepalen dat de schenking vervalt voor zover het geld niet binnen een bepaalde periode (het lopende kalenderjaar plus twee jaar) is besteed aan de eigen woning.

  Let op! Als het de bedoeling is dat de schenking nog in 2013 tot stand komt, dan moet het geld dus in 2013 daadwerkelijk besteed zijn aan de eigen woning, tenzij er sprake is van verbetering of onderhoud van de woning.

  Is de tijdelijke vrijstelling geïndexeerd?

  Nee, er is geen sprake van indexatie. De tijdelijke vrijstelling bedraagt zowel in 2013 (periode van 1 oktober tot en met 31 december) als in 2014 € 100.000.

  Mogen de vrijstellingen bij elkaar opgeteld worden?

  De vrijstellingen mogen niet bij elkaar worden opgeteld. Ouders kunnen dus niet naast de tijdelijke vrijstelling van € 100.000 ook nog eens € 5.141 belastingvrij aan het kind schenken in hetzelfde kalenderjaar .

  Wat als er meerdere schenkingen in één jaar zijn?

  De tijdelijke vrijstelling geldt per schenker. Schenkingen die iemand in één jaar krijgt van verschillende mensen, hoeven niet bij elkaar te worden opgeteld. Op deze regel zijn twee uitzonderingen. Schenkingen van verschillende schenkers moeten wel bij elkaar worden opgeteld als:

  - de schenkers elkaars partner zijn;
  - de schenkers de ouders zijn, ook als ze gescheiden zijn.

 • Indien de schenkingen wordt verkregen van dezelfde persoon, dan moeten die schenkingen bij elkaar worden opgeteld. Komen die schenkingen in totaal boven de vrijstelling uit, dan moet over het meerdere schenkbelasting worden betaald.

Indien twee partners ieder een schenking krijgen van dezelfde persoon dan moeten ook deze schenkingen bij elkaar worden opgeteld en kan slechts één keer een beroep gedaan worden op de schenkingsvrijstelling.

Is de tijdelijke vrijstelling ook van toepassing als al eerder vrijstellingen zijn benut?

De tijdelijke vrijstelling van € 100.000 moet verminderd worden met sommige reeds eerder benutte vrijstellingen. Het gaat om de volgende gevallen (bron: www.belastingdienst.nl):

 • het kind heeft vóór oktober 2013 een schenking ontvangen en gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van maximaal € 24.676.
 • Voorbeeld: Een ouder heeft in 2005 eenmalig € 21.506 belastingvrij geschonken aan een kind dat toen 33 jaar was. Hierop is de eenmalig verhoogde vrijstelling toegepast. Het kind is nu 41 jaar. De ouder mag in 2013 nog € 78.494 (€100.000 - € 21.506) belastingvrij schenken voor de eigen woning;
 • het kind heeft tussen 31 december 2009 en 1 oktober 2013 een schenking ontvangen en heeft toen al gebruik gemaakt van de aanvullende vrijstelling van de eigen woning. Voorbeeld: Een ouder heeft in 2013 € 45.000 belastingvrij geschonken aan een kind voor de aankoop van een eigen woning. Vanaf oktober 2013 mag de ouder nog € 55.000 belastingvrij aan het kind schenken voor de eigen woning. Als het totaal maar niet meer is dan € 100.000.
 • iemand anders (bijvoorbeeld een vriend van de schenker) heeft in 2013 een schenking ontvangen. Dan mag van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 nog belastingvrij worden geschonken tot het bedrag van € 100.000 is bereikt. Als de schenking maar wordt gebruikt voor de eigen woning. Voorbeeld: De schenker heeft in 2013 al € 2.057 belastingvrij geschonken aan een vriend. Hij mag in 2013 nog € 97.943 (€ 100.000 – € 2.057) belastingvrij schenken aan deze vriend. De vriend moet de € 97.943 dan wel gebruiken voor zijn eigen woning.

Mag een deel van de tijdelijke vrijstelling ergens anders voor worden gebruikt?

In bepaalde gevallen hoeft een gedeelte van het geschonken bedrag niet gebruikt te worden voor de eigen woning. Dit is het geval als er sprake is van schenking van ouders aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. Een bedrag van € 24.676 mag dan vrij besteed worden. Deze vrijstelling van maximaal € 24.676 voor schenkingen van ouders aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar mag dan niet al eerder zijn benut. Is er sprake van een schenking aan het kind buiten de leeftijd tussen 18 en 40 jaar of bij schenking aan een derde, bijvoorbeeld een vriend, dan mag een bedrag van € 2.057 worden besteed aan andere doelen dan de eigen woning.

Schenken in 2013 of in 2014?

Een voordeel van een schenking in 2013 kan zijn dat het geschonken bedrag op 1 januari 2014, de peildatum voor de vermogensrendementsheffing in box 3, niet meer op de bankrekening staat. Dat kan leiden tot een belastingbesparing van maximaal € 1.200. Een ander argument om al in 2013 te schenken kan zijn dat u nu gebruik kunt maken van het Besluit, terwijl het formeel de vraag is of het wetsvoorstel Belastingplan 2014 waarin de vrijstelling voor 2014 is neergelegd, ongewijzigd door het parlement wordt aangenomen. Ook bestaat de mogelijkheid dat een ministeriele regeling vanaf 2014 strakkere eisen stelt.

Is het schenken in twee termijnen mogelijk?

Veel mensen willen de schenking over meerdere belastingjaren spreiden. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met verschuldigde boeterente indien de schenking direct wordt aangewend om de hypotheek te verlagen. Het schenken in twee termijnen (deels in 2013, het restant in 2014) is uitsluitend mogelijk bij schenkingen van ouder naar kind waarbij de volgende route wordt bewandeld:

 • In 2013 wordt een schenking gedaan waarbij gebruik gemaakt wordt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling van maximaal € 51.407 voor schenkingen van ouders naar kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar voor de eigen woning;

In 2014 wordt een bedrag van maximaal (€ 100.000 minus € 51.407 =) € 48.593 geschonken voor de eigen woning.

Let op! Deze spreiding van de schenking over twee belastingjaren is uitsluitend mogelijk als het kind ten tijde van de schenking in 2013 18 jaar of ouder is en de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt.

Is erfbelasting verschuldigd als de schenker kort na de schenking komt te overlijden?

De wet kent een antimisbruikbepaling voor de situatie dat vlak voor het overlijden een schenking wordt gedaan om daarmee erfbelasting te omzeilen. Op grond van die bepaling wordt de schenking die gedaan wordt binnen 180 dagen voor het overlijden, geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. Dit staat bekend als de "180-dagenregeling". Wanneer de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt dan is dus toch erfbelasting verschuldigd. Reeds betaalde schenkbelasting wordt verrekend. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen gemaakt, onder meer voor schenkingen voor de eigen woning of voor een dure studie waarop een reguliere verhoogde vrijstelling is toegepast. De 180-dagenregeling is eveneens niet van toepassing is op schenkingen in verband met de eigen woning die onder de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 vallen. Deze schenkingen zullen dus niet worden betrokken in de erfbelasting wanneer de schenker overlijdt binnen 180 dagen na de schenking.

Dient de schenking te worden gemeld bij de belastingdienst?

Voor schenkingen die vallen onder de algemene vrijstelling van € 2.057 of de vrijstelling van € 5.141 voor schenking van ouders naar kinderen, hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Dat ligt anders bij de verhoogde vrijstellingen. Er bestaat namelijk slechts recht op de verhoogde vrijstelling als daarop bij de aangifte een beroep wordt gedaan. De aangifte dient bij de belastingdienst binnen te zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking plaats vond. De mogelijkheid bestaat uitstel van de aangifte schenkbelasting aan te vragen. Stuur hiervoor een brief naar het belastingkantoor dat de aangifte behandelt.

Kan geschonken worden met een uitsluitingsclausule?

Ja dat kan. Met een uitsluitingsclausule kunnen ouders bepalen dat de schenking tot het privévermogen van het kind gaat behoren en niet toekomt aan de partner met wie het kind is getrouwd in gemeenschap van goederen. Het is raadzaam de notaris in te schakelen omdat aan de uitsluitingsclausule verschillende juridische aspecten kleven.

Moet de schenking verplicht via de notaris?

Voor de schenking is geen notariële akte vereist, behalve als niet een geldbedrag maar een woning wordt geschonken. Het is sowieso raadzaam een deskundige in te schakelen omdat aan de overeenkomst van schenking een aantal fiscale en juridische aspecten kleven. Hierbij kan gedacht worden aan het opnemen van een uitsluitingsclausule en de mogelijkheid de schenking later te kunnen herroepen. De overeenkomst van schenking dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient deze overeenkomst onder meer het bestedingsdoel te vermelden. Omdat het om grote geldbedragen gaat ligt het inschakelen van een notaris dus wel voor de hand. In onze praktijk zien wij dat de kosten van een schenkingsakte aanvangen vanaf 125 euro bij een notariskantoor.

De verhoging van de vrijstelling is slechts tijdelijk. Mogelijk bestaat de verleiding daar in de fiscale planning optimaal gebruik van te maken. Voordat geschonken wordt moet echter heel goed bekeken worden of het geld wel gemist kan worden. Het is immers verstandig bepaalde buffers aan te houden. Voorkomen moet worden dat u door de schenking, nu of in de toekomst, in geldnood komt. Het is sinds 2003, bij de introductie van het nieuwe erfrecht, mogelijk om bij de schenking te bepalen dat deze herroepelijk is. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat het geld kan terugkeren bij de schenker. Dan moet het geld uiteraard ook liquide zijn en niet vastzitten in bakstenen.

Auteur Boris Boon

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Live Chat

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.

Hulp nodig?

Bij het aanvragen van uw offerte?

0168 32 77 02

Gratis adviesvraag

Heeft u een adviesvraag? Wij helpen u graag met al uw bedrijfseconomische of fiscale vragen. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een specialist van ons bureau meestal een goede indruk van de oplossing van uw situatie.

Velden met een * zijn verplicht.


Binnen één werkdag zullen wij uw vraag proberen te beantwoorden. Wij zullen discreet met uw vraag omgaan en deze niet delen met derden. Wij werken niet samen met externe adviseurs en uw vraag wordt te allen tijde behandeld door een medewerker van ons bureau.